توصیفـگر :
حمایت مالی ,  هیئت امام علی(ع) , 

موضوع :
اخبـار هیئت ,