[حضرت] می‌فرمایند:

اگر میتوانی با خشنود کردن بندگان خدا، خدا را ناخشنود نکنی،

این کار را بکن! سعی کن خدای متعال را به خاطر خشنودی زید

و عمرو خشمگین نکنی! برای اینکه این خوشش بیاید، وظیفه را

(ادامه مطلب را در زیر انتخاب کنید..)
[حضرت] می‌فرمایند: اگر میتوانی با خشنود کردن بندگان خدا، خدا را ناخشنود نکنی، این کار را بکن! سعی کن خدای متعال را به خاطر خشنودی زید و عمرو خشمگین نکنی! برای اینکه این خوشش بیاید، وظیفه را انجام ندهی! حرفی را که باید بزنی، نزنی! حرفی را که باید این طور بزنی، آن طور بزنی! به خاطر اینکه طرف، خوشش بیاید.

ما مبتلا هستیم به این چیزها واقعاً! یک چیزی را به خاطر اینکه نکند طرف بدش بیاید، طور دیگری حرف می‌زنیم! در یک جمعی قرار می‌گیریم، از ما یک توقعی دارند، برای اینکه نبادا بدشان بیاید، ما یک طوری حرف می‌زنیم که آنها خوششان بیاید، درحالی که باید طور دیگری حرف بزنیم. خدا را خشمگین می‌کنیم، بخاطر رضای بندگان خدا! خیلی مهم است.

امام خامنه‌ای
انسان ۲۵۰ ساله، حلقه۳، صفحه۲۴۹
نوزدهم اردیبهشت یکهزاروسیصدونودوشش@kheymeh_irتوصیفـگر :
کتاب ,  انسان ۲۵۰ ساله ,  امام خامنه ای ,  کتابخوانی ,  خیمه , 

موضوع :
کوتاه و خواندنی ,